WEFTEC 2019

WEFTEC بزرگترین کنفرانس در نوع خود در آمریکای شمالی است و بهترین متخصصان آب با کیفیت را از سراسر جهان همراه با برترین آموزش ها معرفی و عرضه می نماید. همچنین به عنوان بزرگترین نمایشگاه سالانه کیفیت آب در جهان شناخته شده است، سالن نمایش وسیع امکان دسترسی بی نظیر به فن آوری های برتر در این زمینه را فراهم کرده وبه عنوان یک بازار برای فرصت های تجاری داخلی و بین المللی به کار می رود و موقعیت مناسبی برای ایجاد ارتباطات میان ثبت نام کنندگان می باشد.

ثبت نام : www.weftec.org