دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقا دانش و سطح علمی متخصصان و محققان، در حوزه فیلتراسیون و جداسازی از مهم ترین اهداف ما در IRAN FILTECH می باشد.