جداسازی چیست؟

فیلتراسیون تنها یکی از اشکال جداسازی است و زمانی اتفاق می افتد که قرار است دو فاز جامد و مایع از هم جدا شوند.
الیاف الکترو ریسی شده بسته به نوع مواد پلیمری ذاتا می توانند بارهای الکتریکی که در آنها ذخیره شده است را نشان دهند. اما از آنجاییکه ابزار اندازه گیری نمی تواند آن را دقیق اندازه بگیرد، نشان دادن میزان بار الکتریکی ذخیره شده روی آن یک مشکل اساسی می باشد