مشاوره

ارائه مشاوره با همکاری تیم مجرب از متخصصین و صاحب نظران فنی و علمی فیلتراسیون و جداسازی در خصوص نحوه استفاده بهینه و نگهداری فیلترها و نحوه تامین این قطعات (از شرح و مدارک فنی تقاضا تا ارزیابی تامین کننده و بررسی کیفیت اقلام مورد تقاضا)