خدمات آزمایشگاهی

ارائه خدمات آزمون مطابق با استانداردهای بین المللی با همکاری آزمایشگاه فیلتراسیون شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در راستای تایید اصالت و کیفیت محصولات مورد استفاده در صنایع کشور