تهیه شناسنامه فنی

بررسی و آنالیز فیلترهای مصرفی و آماده‌سازی دفترچه ای از اطلاعات فنی مورد نیاز جهت بهبود فرآیندهای تامین، ارزیابی کیفی و بهره برداری مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی.