آموزش

برگزاری دوره ها کوتاه مدت و بلند مدت و سمینارهای آموزشی جهت ارتقا دانش افراد مرتبط با فیلترها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرگاه ها و صنایع فولاد